Verdiskaping i norsk fornybarnæring i dag og fremover

27. juni 2016 | Nyheter
master kabler vindmøller

Som navet i det grønne skiftet har den norske fornybarnæringen et stort utviklingspotensial. Bransjen sliter imidlertid med veksthemmende rammevilkår som bør endres for å sikre økt vekst i verdiskaping og sysselsetting fremover.

Den norske fornybarnæringen er en del av en internasjonal vekstbransje som er selve navet i det grønne skiftet. Bransjen har vært gjennom en formidabel vekst de siste ti årene og det er all grunn til å forvente at veksten vil fortsette. Selv om omstillingen av energisystemet er krevende, representerer omstillingen verdiskapingsmuligheter for de bedriftene som er innovative og som evner å utvikle internasjonal konkurranseevne.

THEMA har, i forbindelse med Energi Norges innspill til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, intervjuet ti sentrale aktører i den norske fornybarnæringen. Intervjuene viser at mange selskaper har konkrete prosjekter og planer som kan gi grunnlag for fremtidig vekst. Vekstmulighetene ligger både innenfor den tradisjonelle delen av verdikjeden, men også innen nye tjenesteområder i tilknytning til elektrifisering og omstilling av energisystemet får økende betydning.

Veksten forventes særlig å ta sted i etablerte kraftselskaper som utnytter kompetanse og eksisterende infrastruktur til å skape ny vekst, gjerne i allianse med selskaper utenfor næringen som besitter viktige teknologisk kompetanse blant annet innen digitalisering. Samtidig som nye aktører vil etablere seg og bringe inn nye kompetanseområder og forretningsmodeller.

De intervjuede aktørene fremhever særlig tre barrierer for vekst. For oppsplittet næringsstruktur, offentlige eiere som ikke tilrettelegger for en mer offensiv vekstsatsning og at vannkraftselskaper ikke får ta del i den skattelettelsen som den nye skattereformen innebærer for det øvrige næringslivet.  Fornybarnæringen bør, som andre næringer, få vekstfremmende rammebetingelser som fremmer utnyttelse av de mulighetene som endringene i energisystemet og digitaliseringen medfører og som selskapene har gode forutsetninger for å utnytte.

Last ned notatet her:

THEMA Notat 2016-04 >> Verdiskaping i den norske fornybarnæringen

Omtale av Energi Norge sitt innspill til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft finner du her.

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner og styreleder
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990