Regulering

Reguleringer og markedsdesign

storby på natten
Våre tjenester innen politikk, reguleringer og markedsdesign tar utgangspunkt i myndighetenes og aktørenes behov for faglige analyser og råd om:

  • Hvordan reguleringer bør utformes for at definerte samfunnsmessige mål skal nås
  • Hvordan markedsaktører både kan utnytte og tilpasse seg de kommersielle mulighetene som ulike rammebetingelser gir dem.

Analysene og rådene bygger på en kombinasjon av solid samfunnsøkonomisk kompetanse, grunnleggende forståelse av markeder og tekniske og kommersielle forhold, og ikke minst, om samspillet mellom markeder og regulering.

Virkemidler

Utforming av og effekter av virkemidler og samspillet mellom dem er viktig for effektiviteten i energimarkedene og i det grønne skiftet. Aktuelle prosjekter omfatter støttesystemer for fornybar energi – herunder Elsertifikater, feed in-tariffer, auksjoner, og investeringsstøtte – rammebetingelser for energieffektivisering, elektrifisering av transportsektoren og utforming av ressursbeskatning for vannkraft og petroleum.

Referanseprosjekter


Energi Norge logoVirkemidler
Energieffektivisering og samfunnsøkonomi >>


Transport
Insentiver for mer miljøvennlige varebiler >>
Hvordan få flere til å velge elektriske varebiler? >>


Utslipp
Konsekvenser av svoveldirektivet >>


Fornybar energi
Offshore vindkraft >>
logo


Fornybar energi
Sertifikater og skatt – oppdatering >>


 

Markedsdesign og nettariffer

Hensiktsmessig organisering av markedene er også en forutsetning for effektiv ressursbruk og avgjørende for det grønne skiftet. Samtidig er utforming av nettariffer og regulering av nettselskaper en forutsetning for velfungerende markeder. Aktuelle prosjekter omfatter modeller for markedskobling (herunder flytbasert), flaskehalshåndtering, allokering av overføringskapasitet, kapasitetsmekanismer, håndtering av loop flows, handelsløsninger for intradag- og system- og balansetjenester, og utforming av effektive distribusjonstariffer.

Referanseprosjekter


BalansetjenesterNVE-logo
Er det lurt å reservere overføringskapasitet til balansetjenester? >>


ElforskKapasitetsmekanismer
Utenlandsk deltakelse i kapasitetsmarkeder >>
Nasjonale kapasitetsmekanismer i det indre kraftmarkedet >>


ForbruklerfleksibilitetNordisk energiforskning
Forbruksfleksibilitet – nordisk strategi >>


Loop flowsEU
Rapport om Loop flows >>
Loop flows truer markedsintegrasjon >>


Nordisk markedsdesignSE
Nordiske budområder >>


Nettariffersvensk-energi-colour-200x81px
Harmonisering av innmatingstariffer i Norden og Nord-Europa >>


Struktur OED
Ekspertgruppe for langsiktig utvikling i strømnettet >>
Tid for omstrukturering >>


NettarifferNVE-logo
Tariffer i distribusjonsnettet >>


Kontakter:

portrettbilde, forfatter

Berit TennbakkPartner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117