Nordisk kraftprisprognose

Nordic Power Market Forecast

THEMA er en anerkjent tilbyder av prisprognoser for det nordiske kraftmarkedet. Prognosene publiseres kvartalsvis og tar for seg perioden frem til 2045. Prognosene hjelper investorer og prosjektutviklere i deres investeringsbeslutninger, brukes i verdsettelser av investeringsmuligheter og til vurderinger av markedsrisiko. Prognosene leveres i form av en rapport, komplettert med datamateriale i Excelformat og workshops. Alle prognoser leveres med timespriser og oppnådd kraftpris for vind- og solkraft.

Hovedinnhold

 • Klimapolitikkens betydning:I vår siste prognose har vi utviklet tre scenarioer som legger til grunn ulike forutsetninger om innretningen på den (globale) klimapolitikken. Klimapolitikken har stor betydning for utviklingen i prisnivå, prisvolatilitet og produksjonsmiks.
 • Fallende kostander for fornybar kraftproduksjon og batterier endrer markedsdynamikken: Med fallende kostnader for fornybar kraftproduksjon og batterier, vil fremtidige investeringer i fornybar energi og lagring antakelig ikke trenge subsidier. Når man også tar hensyn til sluttbrukerpriser og -skatter, kan dette ha en betydelig effekt på investeringene i distribuert fornybarproduksjon og prosumenter.
 • Risikobildet endrer seg: Våre prognoser kommer med en rekke sensitiviteter i tillegg til de tre scenarioene. Sensitivitetene belyser betydningen av de viktigste prisdriverne som kull, gass og karbonpriser
 • Alltid oppdatert: Våre prognoser tar alltid hensyn til den siste utviklingen både i markedet og på reguleringssiden.
 • Spesialtema:  I hver utgave tar vi for oss et tema som er spesielt relevant gitt utviklingen i markedet og politikken.

Dette får du

 • Rapport, data i Excelformat og workshop: Prognosen leveres i form av en konsis PDF-rapport komplettert med datamateriale i Excelformat. I tillegg medfølger en workshop med THEMAs kraftmarkedseksperter, der resultater og antagelser blir presentert og diskutert.
 • Systempris og områdepriser for alle prisområder i Norge, Sverige, Danmark og Finland: Prisene kan leveres på timesoppløsning for perioden 2019-2045.
 • Markedsforståelse: Prognosene gir en grundig analyse av prisdriverne og markedsrisiko. I workshops gir vi klienten muligheten til å diskutere resultater og antakelse med våre eksperter.
 • Utviklingen i kraftforbruk, produksjonssammensetning og handel:  Prognosen beskriver utviklingen i viktige faktorer som produksjonssammensetning, handel og etterspørsel. På etterspørselssiden tar vi hensyn til utviklingen i kraftetterspørsel fra elektriske biler, datasentre, petroleumsindustrien og annen industri.
 • Kannibaliseringsfaktorer:  Vi estimerer oppnådd kraftpris for vind- og solkraft i alle analyserte land.
 • Scenarioer og sensitiviteter:  Prisprognosen omfatter tre scenarioer og ulike sensitiviteter rundt de viktigste prisdriverne.

Referanser

Våre kunder inkluderer kraftprodusenter, investeringsfond, prosjektutviklere, myndigheter og andre interessenter i kraftmarkedet. Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljerte referanser.

Konsulentene som er ansvarlig for prognosen har sterke akademiske resultater i matematikk, økonomi og ingeniørfag, og lang erfaring fra industrien.

Andre prisprognoser og tjenester

THEMA tilby en rekke prognoser og tjenester. Følg lenkene under for mer informasjon.

Europeisk kraftprisprognose >>

Grønne verdier >>

Skreddersydde analyser og modeller >>

Kontakt: