Europeisk kraftprisprognose

gen mix germany

THEMA er en anerkjent tilbyder av prisprognoser for det europeiske kraftmarkedet. Prognosene publiseres kvartalsvis og omfatter Tyskland, Østerrike, Frankrike, UK, Nederland og Belgia for perioden fram til 2045. Prognosene hjelper investorer og prosjektutviklere i deres investeringsbeslutninger, brukes i verdsettelse av investeringsmuligheter og til vurderinger av markedsrisiko. Prognosen leveres i form av en rapport, komplettert med datamateriale i Excel-format og workshops. Alle prognoser leveres med timespriser og oppnådd kraftpris for vind- og solkraft.

Hovedinnhold

 • Klimapolitikkens betydning: I vår siste prognose har vi utviklet tre scenarioer som legger til grunn ulike forutsetninger om innretningen på den (globale) klimapolitikken. Klimapolitikken har stor betydning for utvikling i prisnivå, prisvolatilitet og produksjonsmiks.
 • Fallende kostander for fornybar kraftproduksjon og batterier endrer markedsdynamikken: Med fallende kostnader for fornybar kraftproduksjon og batterier vil fremtidige investeringer i fornybar energi og lagring antakelig ikke trenge subsidier. Når man også tar hensyn til sluttbrukerpriser og -skatter, kan lavere kostnader ha stor betydning for investeringer i distribuert fornybarproduksjon og prosumenter.
 • Risikobildet endrer seg: Våre prognoser kommer med en rekke sensitiviteter i tillegg til de tre scenarioene. Sensitivitetene belyser betydningen av de viktigste prisdriverne som kull, gass og karbonpriser.
 • Alltid oppdatert: Våre prognoser tar alltid hensyn til den siste utviklingen både i markedet og på reguleringssiden. I vårutgaven 2018 er spesielt de nye 2030-målene for tysk klima- og miljøpolitikk, skissert av den nye tyske regjeringen, en viktig del av analysen.
 • Spesialtema – framtiden til det europeiske kvotemarkedet:  Våre prisprognoser inkluderer også et spesialtema. Spesialtemaet høsten 2018 fokuserer på framtiden til det europeiske kvotemarkedet (EU ETS). Vi simulerer tiltakskostnadene i både kraft- og industrisektoren og har anvendt vårt nye modellrammeverk for samspillet mellom kvotemarkedet og investeringsbeslutninger i kraftsektoren.

Et produktark med mer informasjon om våre prisprognoser kan lastes ned her:

Price forecasts for Europe’s power sectors (pdf) >>

Hourly PriceDette får du

 • Rapport, data i Excelformat og workshop:  Prognosen leveres i form av en konsis PDF-rapport komplettert med datamateriale i Excel-format. I tillegg medfølger en workshop med THEMAs kraftmarkedseksperter, der resultater og antagelser blir presentert og diskutert.
 • Priser for Tyskland, Østerrike, Frankrike, Storbritannia, Nederland og Belgia: Prisene leveres med timesoppløsning så vel som årspriser for årene 2018-2045.
 • Markedsforståelse: Prognosene gir en grundig analyse av prisdriverne og markedsrisiko. I workshops gir vi klienten muligheten til å diskutere resultater og antakelse med våre eksperter.
 • Utviklingen i kraftforbruk, produksjonssammensetning og handel: Prognosen beskriver utviklingen i viktige faktorer som produksjonssammensetning, handel og etterspørsel. På etterspørselssiden tar vi hensyn til utviklingen i kraftetterspørsel fra elektriske biler, datasentre, petroleumsindustrien og annen industri.
 • Kannibaliseringsfaktorer: Vi estimerer oppnådd kraftpris for vind- og solkraft i alle prissoner i det norske markedet. Med økende vindkraftproduksjon i det Nordiske markedet blir slike faktorer viktigere og viktigere i en investeringsbeslutning.
 • Scenarioer og sensitiviteter: Prisprognosen omfatter tre scenarioer og ulike sensitiviteter rundt de viktigste prisdriverne.

European Report

Referanser

Våre kunder inkluderer kraftprodusenter, investeringsfond, prosjektutviklere, myndigheter og andre interessenter i kraftmarkedet. Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljerte referanser.

Konsulentene som er ansvarlig for prognosen har sterke akademiske resultater i matematikk, økonomi og ingeniørfag, og lang erfaring fra andre relevante selskaper (ECON, Boston Consulting Group, Nena, Deutche Bank, Pöyry, Charles River Associates).

Andre prisprognoser og tjenester

THEMA tilby en rekke prognoser og tjenester. Følg lenkene under for mer informasjon.

Nordisk kraftprisprognose >>

Prisprognose for elsertifikatmarkedet >>

Skreddersydde analyser og modeller >>

Kontakt: