Eierstrategi og eierstyring

Klimapolitiske støtteordningerTHEMA Consulting Group har lang erfaring med å bistå eiere i norske selskaper med både utforming av eierstrategier og etablering av retningslinjer for god løpende eierstyring. Våre konsulenter har omfattende erfaring både fra offentlige og private selskaper med eierstyring, eierstrategi og porteføljestyring.

Hva er formålet med eierskapet?

Vi anbefaler alle eiere å utarbeide en eierstrategi som gir selskapets styre og ledelse en god styringsplattform for selskapets strategiske veivalg. Ved utforming av en eierstrategi vil følgende problemstillinger være sentrale:

 • Hvilken langsiktig forventning har eierne til avkastning på investert kapital?
 • Hvilken risikoprofil og eksponering er akseptabel og ønskelig for eierne?
 • Har eierne andre forventninger til selskapet enn avkastning på investert kapital?
 • Hva anses som kjernevirksomhet i selskapet?
 • Hva er eiernes ambisjoner for vekst og utvikling?
 • Hva innebærer vekstambisjoner for kapitalbehov og utbyttepolitikk?
 • Hvilke prinsipper og føringer skal legges til grunn for eierstyring og selskapsledelse

I langsiktig infrastrukturtunge bransjer som energi- og transportnæringen bør eierne ved jevne mellomrom grundig vurdere hvordan utviklingstrekkene i omverdenen påvirker selskapets evne til å realisere de langsiktige målene.

THEMA Consulting Group er et analyse- og rådgivningsfirma med spesialkompetanse på energi- og transportsektoren. Vi har sterk kompetanse innen markeds design (regulering og rammebetingelser), markedsanalyse (prognoser og modellering), teknologiutvikling og strategi- og forretningsutvikling. Ved å kombinere vår dybdekunnskap om sektorene med kommersiell erfaring og eierstyringskompetanse har vi fått en sterk posisjon som rådgiver i utforming av eierstrategier og i å vurdere selskapenes forutsetninger for å realisere eiernes mål og forventninger.

Anbefaling til god eierstyring

Basert på et prosjekt for Energi Norge utarbeidet vi fire overordnede anbefalinger for god eierstyring i kraftbransjen:

 1. Eierstrategien bør utformes skriftlig med tydelige styringssignaler. Skriftlig utformede strategier sikrer robuste og transparente prosesser. Tydelige styringssignaler sikrer stabil utviklingsretning og måloppnåelse, i tillegg til at det forenkler beslutningsprosessene og dermed gir økt handlekraft.
 2. Eiermøter utover generalforsamling er gode arenaer for løpende forankring og dialog mellom eier(e) og selskapet. Eiermøter handler om forankring og felles virkelighetsforståelse. Det viktige er at eiermøter er en konstruktiv møteplass som er tilgjengelig for alle eiere og styremedlemmer.
 3. Selskapskapital og utbyttepolitikk bør bygges på økonomisk ansvarlige prinsipper og selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil. Avkastning på investert kapital må vurderes i et langsiktig perspektiv og med utgangspunkt i selskapets mål og risikoprofil. Styret bør ha en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.
 4. Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Kompetanse er verdiskapende. Valgkomité bør benyttes.

Referanser:

Kartlegging av eierstrategi i kraftbransjen og anbefaling til god eierstyring >>

NTE >>

Troms Kraft >>

Artikkel i Kommunal Rapport om aktiv eierstyring >>

Kontakt:

portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus Partner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990

portrettbilde, forfatter

Gorm Lunde Partner
gorm.lunde@thema.no
+47 995 70 302

portrettbilde, forfatter

Ståle Johansen Partner
stalejohansen@thema.no
+47 940 13 909

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810