Strategi

Høyspentmaster på gul åker

Strategi og forretningsutvikling

Våre tjenester innen strategi- og forretningsutvikling tar utgangspunkt i aktørenes behov for å:

 • etablere et målbilde for virksomheten som står i forhold til endringstakt i virksomhetens omgivelser og virksomhetens evne til fleksibilitet
 • artikulere klare mål for strategi- og/eller forretningsutviklingsarbeidet
 • sikre en effektiv gjennomføring av utviklingsprosessen, herunder samspill og forankring i organisasjonen
 • forstå eventuelle barrierer for implementering av strategiske valg eller nye forretningsmodeller
 • sikre effektiv operasjonalisering av strategien
 • etablere en kontinuerlig strategisk overvåkingsfunksjon
 • unngå typiske fallgruver i gjennomføring av strategi- og forretningsutviklingsprosesser

Vi bistår våre kunder med gjennomføring av hensiktsmessige arbeidsprosesser og relevante analyser som gjør selskapene bedre i stand til å foreta portefølje- og forretningsstrategiske valg i omgivelser preget av usikkerhet. Scenariobaserte strategiprosesser er et område hvor THEMAs konsulenter har spisskompetanse, og kan bidra med etablering av relevante fremtidsbilder som grunnlag for strategiske vurderinger.

Tjenestene omfatter strategiprosesser på konsernnivå og på selskapsnivå i forhold til utvikling av forretningsstrategier eller nye forretningsmodeller.

Referanser:

Kontakt oss for referanser

Kontakter:

portrettbilde, forfatter

Håkon TaulePartner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400

portrettbilde, forfatter

Espen FossumPartner 
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990

Eierstrategi

THEMA Consulting Group har lang erfaring med å bistå eiere i norske kraftselskaper med både utforming av eierstrategier og etablering av retningslinjer for god løpende eierstyring.

Hva er formålet med eierskapet?

Vi anbefaler alle eiere å utarbeide en eierstrategi som gir selskapets styre og ledelse en god styringsplattform for selskapets strategiske veivalg. Ved utforming av en eierstrategi vil følgende problemstillinger være sentrale:

 • Hvilken langsiktig forventning har eierne til avkastning på investert kapital?
 • Har eierne andre forventninger til selskapet enn avkastning på investert kapital?
 • Hva anses som kjernevirksomhet i selskapet?
 • Hva er eiernes ambisjoner for vekst og utvikling?
 • Hva innebærer vekstambisjoner for kapitalbehov og utbyttepolitikk?
 • Hvilke prinsipper og føringer skal legges til grunn for eierstyring og selskapsledelse?

I en langsiktig bransje som kraftnæringen bør også eierne ved jevne mellomrom grundig vurdere hvordan utviklingstrekkene i omverdenen påvirker selskapets evne til å realisere de langsiktige målene. THEMA Consulting Group  er et analyse- og rådgivningsfirma med spesialkompetanse på kraftsektoren. Vi har sterk kompetanse innen markeds design (regulering og rammebetingelser), kraftmarkedsanalyse (prognoser og modellering) og strategi- og forretningsutvikling. Ved å kombinere vår dybdekunnskap om kraftsektoren med kommersiell erfaring og eierstyringskompetanse har vi fått en sterk posisjon som rådgiver for eiere i kraftselskaper både i utforming av eierstrategier og i å vurdere selskapenes forutsetninger for å realisere eiernes mål og forventninger.

Anbefaling til god eierstyring

Basert på et prosjekt for Energi Norge høsten 2013 utarbeidet vi fire overordnede anbefalinger for god eierstyring i kraftbransjen:

 1. Eierstrategien bør utformes skriftlig med tydelige styringssignaler. Skriftlig utformede strategier sikrer robuste og transparente prosesser. Tydelige styringgsignaler sikrer stabil utviklingsretning og måloppnåelse, i tillegg til at det forenkler beslutningsprosessene og dermed gir økt handlekraft.
 2. Eiermøter utover generalforsamling er gode arenaer for løpende forankring og dialog mellom eier(e) og selskapet. Eiermøter handler om forankring og felles virkelighetsforståelse. Det viktige er at eiermøter er en konstruktiv møteplass som er tilgjengelig for alle eiere og styremedlemmer.
 3. Selskapskapital og utbyttepolitikk bør bygges på økonomisk ansvarlige prinsipper og selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil. Avkastning på investert kapital må vurderes i et langsiktig perspektiv og med utgangspunkt i selskapets mål og risikoprofil. Styret bør ha en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.
 4. Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Kompetanse er verdiskapende. Valgkomité bør benyttes.

Referanser:

Kartlegging av eierstrategi i kraftbransjen og anbefaling til god eierstyring
NTE
Troms

Ytterligere referanser oppgis på forespørsel. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om problemstillinger relatert til eierstrategi eller eierstyring.

Kontakt:

portrettbilde, forfatter

Espen FossumPartner 
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990

Strukturprosesser

Vi bistår våre kunder med analyse og transaksjonsstøtte i forkant, underveis og i etterkant av transaksjoner. Våre tjenester omfatter:

 • Verdivurderinger basert på vårt egne analyseverktøy:
  Inntektsrammemodellen
  Kontantstrømmodeller
  Database over historiske transaksjonspriser
  Prisprognose for kraft- og elsertpris
 • Vurderinger av potensielle bedriftsøkonomiske synergier og samfunnsøkonomiske gevinster ved potensielle transaksjoner
 • Regulatorisk og kommersiell due diligence
 • Forhandlingsstøtte i gjennomføring av transaksjoner
 • Støtte til etablering av fusjons- og integrasjonsplan og prosess for gjennomføring av integrasjon

Referanser:

Kontakt oss for referanser

Verdivurdering og DEA-analyser

Vi har utviklet våre egne versjoner av NVEs DEA-modeller for benchmarking av distribusjons- og regionalnett. Disse modellene benyttes blant annet i forbindelse med verdivurderinger, analyser av bransjestruktur og investeringsanalyser.

THEMA Inntektsrammemodell >>

Kontakter:

Finansiell benchmark

THEMA Consulting Group lager hvert år en finansiell benchmark-rapport. Rapporten inneholder en grundig analyse av finansielle nøkkeltall for 13 utvalgte selskaper basert på årsrapportene fra 2014, 2013 og 2012.

Nøkkeltall er gitt på konsernnivå og på segmentnivå. Rapporten legger vekt på det underliggende resultatet, dvs å korrigere for urealiserte verdiendringer og engangsposter. EBITDA underliggende, avkastning sysselsatt kapital og FFO/netto rentebærende gjeld er noen av nøkkeltallene som presenteres i analysen.

Ved ønske tilbys det å skreddersy rapporten ved å dra inn flere selskaper eller gå mer i dybden på hvert selskap.

Finansiell benchmark >>

Kontakter:

portrettbilde, forfatter

Espen FossumPartner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990

 

 Omstillingsprosesser

Vi bistår våre kunder med å identifisere forbedringsområder, sette forbedringsmål, og til å gjennomføre endringsprosesser. Våre tjenester bygger på god praksis og er gjennomprøvd og tilpasset energiselskapenes strategiske og organisatoriske valg og ledelsens behov for støtte i ulike gjennomføringsfaser. Vi bistår bl.a. med støtte til å:

 • vurdere dagens løsninger og organisering og til å identifisere forbedringsområder
 • prioritere forbedringsinitiativ og peke på nye løsninger, herunder forslag til ny organisering og organisasjonsutvikling
 • sette mål for støtte implementering av selskapenes forbedringsarbeid i praksis
 • følge opp og måle effekten av gjennomførte forbedringstiltak

Vårt team besitter lang bransjekompetanse og rådgivningserfaring og vi har etablert et eget referansemateriale for å beskrive beste praksis for arbeidsprosesser innen kraftproduksjon, fjernvarme og nettvirksomhet.

Referanser:

Kontakt oss for referanser

Kontakt:

portrettbilde, forfatter
Ståle JohansenPartner, PhD
stalejohansen@thema.no
+47 940 13 909