THEMA@Montel: Elsertutbyggingen vil bli på over 30 TWh i 2020

25. april 2017 | Nyheter
Høyspentmaster på gul åker

Fra Montel 21.april 2017: Tirsdagens elsertavtale mellom Norge og Sverige vil føre til at det vil komme inn over 30 TWh ny kraft innen utgangen av 2020, men påvirkningen på kraftprisene er begrenset, sier Thema-analytiker Marius Holm Rennesund.

– Norske aktører bør være rimelig fornøyd med tirsdagens avtale, fordi det skyver nullprisscenariet ut i tid. De kan nå spise av de 18 TWhene i Sverige, sier Rennesund til Montel.

Norge og Sverige annonserte onsdag enighet i elsertforhandlingene, slik at det felles elsertmarkedet kan forlenges, og Sverige kan øke sitt mål med 18 TWh til 2030. Samtidig vil kraftverk som kommer inn i Norge innen utgangen av 2021 og som ligger over det felles målet på 28,4 TWh bli finansiert av de nye svenske 18 TWhene.

Frem til tirsdag lå Themas utbyggingsanslag for Norge og Sverige på 30,6 TWh i 2020, altså 2,2 TWh over målet.

– Det anslaget er for lavt i dag, sier Rennesund, som ikke vil anslå hvor stor den ekstra utbyggingen vil bli.

Han tror likevel ikke på noe stort investeringsrush i Norge før muligheten for å få elsertstøtte går ut ved utgangen av 2021.

– Det vil bli mer investeringer enn det ville blitt uten en forlengelse, men du skal jo finansiere disse prosjektene også. Det er ikke veldig høye priser, verken på kraft eller elsert, sier Rennesund.

De siste årene har det kommet inn nye aktører på utbyggingsfronten i Norge og Sverige som Aquila, Blackrock og Stadtwerke München.

– Vi ser en litt ny type aktører og nye forretningsmodeller, i tillegg er det gratis penger ute i Europa. Så det er mulig at man får finansiert mer. Men det skal likevel bygges, og det er ikke så lenge til 2021.

Han legger til at dette også blir et spørsmål om hvem som sitter på konsesjonene. I dag kontrolleres mange av norske kraftselskaper, og det er en mulighet for at man vil se større fart i omsetningen av konsesjoner slik at investorer som er villige til å bygge vindkraft får kontroll på konsesjonene.

Thema spår at elsertprisen vil stige til en pristopp på 13 EUR/MWh et stykke ut på 2020-tallet. Dette tilsvarer 125,3 SEK/MWh, noe som er godt over dagens spot-pris på 75 SEK/MWh, men likevel under MK Onlines prisprognose på nær 170 SEK/MWh (se egen sak)

Rennesund tror at det nye svenske elsertmålet og tirsdagens avtale vil få en viss påvirkning på kraftprisene, men at effekten er begrenset siden svenskene da ville subsidiert inn mer fornybar kraft gjennom andre støtteordninger. .

– Det betyr noe, men brenselspriser er og blir den viktigste driveren. Jo større kraftoverskuddet blir, jo større press blir det på kurven, men på kort og mellomlang sikt er det kull- og CO2-priser som styrer kraftprisene, og på lang sikt vil det være gass- og CO2-priser som vil være prissettende, mener Rennesund.

Han legger til at en stor utbygging også kan få betydning for utfasing av kjernekraft.

– Men kjernekraftutfasinger er et spørsmål som også dreier seg om kraftpris og reguleringer ellers, sier Rennesund.

Uniper, som snart skal bestemme seg for om de vil investere i en dyr oppgradering av Oskarshamn 3 (1.400 MW), sa til Montel tidligere i uken at de er kritisk til at den svenske regjeringen ønsker en lineær kvotekurve det neste tiåret, ettersom det kan bidra til lavere elpriser tidlig på 2020-tallet.