THEMA@Europower: Thema-rapport avdekker vindskjeve avskrivninger

9. april 2015 | Nyheter

Fra Europower: Forslaget til nye avskrivningsregler er i stor grad basert på dokumentasjon fra Thema Consulting. Nå viser en ny Thema-rapport at forslaget fra Finansdepartementet kan gi vindskjeve avskrivninger.Onsdag før påske utløp høringsfristen for forslag til endringer i avskrivningsregler for vindkraft. De aller fleste støtter forslaget, men både Småkraftforeninga og Statistisk sentralbyrå er sterkt kritiske. Småkraftforeninga har fått Thema Consulting til å utrede hvilke konsekvenser endrede vindkraftavskrivninger får for vannkraften. Det er ikke tilfeldig at småkraftens bransjeorganisasjon har valgt nettopp Thema.
-Høringsnotatet fra Finansdepartementet bygger for en stor grad på faglige innspill fra Thema Consulting. Faktisk er det referert til Thema 12 ganger i departementets ni sider lange notat. Det er derfor interessant å se hva nettopp Thema kommer frem til når de ser på konsekvensene for vannkraft dersom regjeringens forslag om nye vindkraftavskrivninger gjennomføres, sier daglig leder i Småkraftforeninga Knut Olav Tveit til Europower.

Vindskjeve avskrivninger
Tveit har også tidligere gått ut og advart mot at endringene i avskrivningsregler som kun vil gjelde vindkraft, vil innvirke på det som kunne være lønnsomme småkraftutbygginger. I sitt høringssvar advarer han mot det han mener er samfunnsøkonomisk ulønnsomme ad-hoc tiltak av typen vindskjeve avskrivninger.
– Regjeringen bør heller innføre «vannrette» avskrivninger som utløser de beste prosjektene først, skriver Tveit og støtter seg til konklusjonen i Themas rapport.I rapporten dokumenterer Thema at endringene vil negative konsekvenser som vil føre til at det bygges mindre vannkraft enn man ellers ville ha gjort. Forslaget vil påføre marginale småkraftprosjekter en kostnadsulempe på hele 0,45 kr/kWh sammenlignet med vindkraft.
– Dersom de ekstra avskrivingene gjøres teknologinøytrale vil derimot Norges andel av det norsk-svenske sertifikatmarkedet øke med formidable 1 TWh. Det mener vi er et så stort bidrag til norsk verdiskapning at departementets ensidige forslag gir liten mening sett i et samfunnsmessig større perspektiv, skriver Tveit.
I rapporten konkluderer Thema også med at kostnadsdata for norske småkraftprosjekter illustrerer at en betydelig andel av potensialet for ny småkraft ligger i kostnadsintervallet 4-5 kr/kWh. Disse prosjektene er særlig usikre i lys av de foreslåtte skatteendringene.
I sin anbefaling til Finansdepartementet skriver Småkraftforeninga at endringene i avskrivningsreglene bør gjøres teknologinøytrale slik at de beste prosjektene utbygges først.

SSB kritiske
Også Statistisk Sentralbyrå (SSB) er kritiske til den foreslåtte endringen. Blant annet peker de på at Finansdepartementet selv har påpekt at alle næringer bør ha samme avskrivningsregler for samme type driftsmidler. Dette støtter Småkraftforeningas innspill.
I tillegg peker SSB også på at endringer i avskrivningsreglene slik de er foreslått vil koste 600 millioner kroner i form av provenytap. Gitt dette, stiller de seg kritiske til forslaget.
– Det kan også bemerkes at ved at en ønsker å allokere vindkraftanlegg til Norge i stedet for til Sverige også pådrar seg betydelige miljøkostnader som ikke er innkalkulert i de 600 millionene, både i form av direkte miljøkostnader ved selve vindkraftanlegget og ved de miljøkostnader etableringen av overføringslinjer for denne nye energi skape, skriver administrerende direktør i SSB, Torbjørn Hægeland, i sitt høringsbrev.

Avslutningsvis påpeker SSB at argumentasjonen i høringsdokumentet ikke tar innover seg de mekanismene som elsertifikatene i utgangspunktet resulterer i, nemlig at sertifikatordningen i seg selv har stimulert til mer utbygging enn etterspørselen skulle tilsi. Da faller prisene og da faller også elsertifikatprisen. Argumentasjonen blir derfor ufullstendig når det gjelder beregning av kostnadene ved omlegging, hevder SSB.

Last ned notatet her:

THEMA Notat 2015-05 >> Høring vindkraftavskrivninger

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049