THEMA har bistått med utarbeidelse av forslag til ny eierstrategi i Troms Kraft

8. mai 2015 | Nyheter
CO2-kompensasjon

Troms fylkeskommune og Tromsø kommune nedsatte i fjor en arbeidsgruppe ledet av tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen med mandat til å utrede et forslag til ny eierstrategi for Troms Kraft. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen har vært Marianne Lie, Anna Maria Aursund, Steinar Madsen. THEMA Consulting har vært innleid som sekretariat for arbeidet og har bistått med analyser av selskapets eksterne og interne rammebetingelser, samt vurderinger av selskapets utviklingsmuligheter i tillegg til å bidra til utarbeidelse av eierstrategidokumentet.

Norske kommuner og fylkeskommuners eierskap i kraftbransjen representerer milliardverdier bygget opp over svært mange år og selskapene de eier bygger og drifter en av landets mest kritiske infrastrukturer. THEMA Consulting ser en økende tendens til at kommuner og fylker tar en mer aktiv holdning til hvordan de forvalter sitt eierskap i kraftbransjen. Dette innebærer utarbeidelse av eierstrategier som sier noe om hva formålet med eierskapet er, hvilke forventninger de har til selskapets videre utvikling og til utbytte og avkastning på investert kapital. Og ikke minst har et bevisst forhold til hvordan eierne gjennom valg av styremedlemmer kan gi selskapet de beste forutsetninger for videre utvikling. Dette innebærer en styresammensetning basert på tydelige kompetansekrav knyttet opp mot de problemstillinger selskapet må håndtere både på kort og lang sikt. Styret skal ha en samlet kompetanse som gjør det i
stand til å utøve sine roller på en god måte. Det gjelder både ansvaret med å føre tilsyn med selskapets daglige ledelse og være en ressurs for selskapets strategiutvikling.

Vi har denne gang hatt gleden av å bistå eierne i Troms Kraft med utarbeidelse av forslag til en ny felles eierstrategi for selskapet.
Prosjektteam har vært Espen Fossum og Christoffer Noreng

Les mer her:

Nord24

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990