Styrking av kraftprisen i Norden og hyppigere pristopper i Europa.

30. mars 2017 | Nyheter
Penn og statisitikk

THEMAs nye kraftprisprognoser for Europa og Norden viser at en strammere kapasitetsbalanse på kontinentet vil gi hyppigere og kraftigere pristopper i kontinental Europa. Høyere europeiske priser vil også løfte prisnivået i Norden.

THEMAs nye prisprognoser for Europa og Norden er nå tilgjengelig.

Europa
De høye kraftprisene i Europa i slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 var resultat av en kombinasjon av flere uvanlige omstendigheter: Høy kraftetterspørsel på grunn av lav temperatur sammenfalt med lav kjernekrafttilgjengelighet i Frankrike og lite vind og solkraftproduksjon. Men pristoppene var også et resultat av andre utviklingstrekk i kraftmarkedet.

  • Lav tilgjengelighet for termiske kraftverk har ført til at konvensjonelle varmekraftverk, spesielt gasskraftverk, blir lagt i møllpose eller nedlagt
  • En rekke kjernekraftverk og noen brunkullverk i Tyskland har blitt nedlagt som følge av politiske beslutninger

Kort sagt er ikke tilbudet av kraft like stort som det var noen år tilbake. I situasjoner der det er lite vind og solkraftproduksjon, og hvor man ikke kan stole på Frankrike som garantist for kapasitet, kan forsyningssituasjonen bli ganske stram. Dette er også i tråd med THEMAs langsiktige kraftprisprognoser, der vi over tid forventer en strammere kapasitetsbalanse på kontinentet. Spesielt i Sør-Tyskland, kan vi forvente knapphet på kraft etter 2022, dersom de planlagte nettutbyggingene i Tyskland blir forsinket.

Norden
Prisøkningen vi har sett over det siste året i Norden kan hovedsakelig forklares med økende kullpriser. De nordiske kraftprisene vil i tiden fremover avhenge sterkt av utviklingen i Europa generelt og den fremtidige globale og europeiske klimapolitikken spesielt. Norden er avhengige av at Europa er i stand til å samarbeide tettere både om utbyggingen av fornybar energi og om klimapolitikken for å se en fortsatt økning i den nordiske kraftprisen. For å få økte kraftpriser er vi helt avhengig av en økning i O2-prisen.

Elsertifikater
Investeringene i elsertifikatmarkedet vil overstige målsettingen på 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2021. Overinvesteringen vil føre til en priskollaps hvis markedet ikke utvides. En utvidelse av investeringsperioden i Sverige til 2030 med en 18 TWh økning i målet, vil imidlertid gi et prisløft.

Les mer her.