Bidrar nordiske datahuber til økt konkurranse i sluttbrukermarkedet?

21. desember 2017 | Nyheter

Harmonisering av markedsvilkår kan styrke konkurransen i det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm. Etablering av nasjonale datahuber er ett viktig tiltak. Spørsmålet er om datahubene er utformet slik at de bidrar til økt konkurransen i markedet.

De nordiske energiregulatorene (NordREG) har i løpet av de siste årene foreslått en rekke tiltak for å harmonisere sluttbrukermarkedene i Norden for å legge til rette for konkurranse på tvers av landegrensene og redusere inngangsbarrierer i markedet. Innføring og utforming av datahuber er ett av de foreslåtte tiltakene.
På vegne av Nordisk Ministerråd har Nordisk energiforskning gitt THEMA og Devoteam i oppdrag å gjøre en sammenligning av eksisterende og planlagte datahuber i de nordiske sluttbrukermarkedene. Spørsmålet er om de foreslåtte datahubene oppfyller de foreslåtte harmoniseringskriteriene.

NordREGs anbefalinger for harmonisering omfatter 1) leverandørsentriske flytte- og bytteprosesser, der leverandøren er eneste kontaktpunkt for kunden, 2) nasjonale datautvekslingsplattformer, eller datahuber, som gir mer effektiv datautveksling mellom leverandører, nettselskaper og tredjeparter, 3) utrulling av smarte målere og 4) uavhengige verktøy for sammenligning av priser.

Vi konkluderer med at datahubene bidrar til å implementere og støtte harmonisering på et overordnet nivå, men at det er forskjeller i den tekniske implementeringen. Disse forskjellene skyldes delvis tilhørende reguleringer, som organiseringen av leveringsplikten for kunder som ikke har en kraftleverandør. Forskjellen gjør det vanskelig for leverandørene å bruke de samme IT-løsningene på tvers av markeder og resulterer i økte kostnader dersom man ønsker å konkurrere i flere markeder.

Vi anbefaler at det etableres en permanent ekspertgruppe bestående av representanter for datahubene. Gruppen skal ha i oppgave å fremme teknisk harmonisering av forretningsprosesser og identifisere mulige regulatoriske endringer. Videre anbefaler vi at mulighetene for å etablere kommunikasjon mellom datahubene vurderes nærmere.

Les rapporten her >> 

portrettbilde, forfatter

Theodor Borsche
Seniorkonsulent, PhD
theodor.borsche@thema.no
+ 47 474 72 512