Desentral kraftproduksjon kan holde kraftprisen lav lenge

8. november 2017 | Nyheter

Vår nye kraftprisprognose viser at med sterk vekst i lokal, småskala fornybar kraftproduksjon får mange land en sterk kraftbalanse og vedvarende lave priser. Skal prisene stige på lang sikt, må Europa samarbeide om både fornybarstøtte og klimapolitikk.

Våre nye oppdaterte kraftprisprognoser for nordisk og europeisk kraft fokuserer på effektene av en sterk vekst i fornybar kraftproduksjon og lagringsteknologier. Vi analyserer både effekten av vekst i sentral fornybar kraftproduksjon i scenariet «Climate Cooperation» og effektene av investeringer i desentral fornybar kraftproduksjon i vårt «Prosumer Power» scenario.

Nordisk kraft
«Prosumer Power» scenariet gir langsiktige kraftpriser på om lag 30 EUR/MWh, fallende til 27 EUR/MWh i 2040. Dagens situasjon med en sterk kraftbalanse i en rekke land blir enda mer ekstrem i dette scenariet.

For at de langsiktige kraftprisene skal stige etter 2020 som i våre «Best Guess» og «Climate Cooperation» scenarioer må vi se en større grad av Europeisk samarbeid både rundt fornybarstøtte og i klimapolitikken. Økte CO2-priser er nøkkelen til økte kraftpriser. Vi venter imidlertid at de fallende kostanden for fornybar kraftproduksjon vil begrense kraftprisutviklingen på lang sikt.

Europeisk kraft
Europeiske kraftpriser forventes å falle noe fram mot 2021 som følge av fallende kullpriser. Kraftprisfallet er sterkest i UK som følge av utbygging av mellomlandsforbindelser til omkringliggende lavprisområder. Fra tidlig på 2020-tallet forventer vi at en strammere kraftbalanse og økte CO2-priser skal bidra til økte kraftpriser i Europa. I Frankrike bidrar også lavere kjernekraftproduksjon til høyere priser.

Elsertifikater
Det store overskuddet av elsertifikater bekymrer investorene i elsertifikatmarkedet. Vår nye elsertifikatprognose analyserer derfor sannsynligheten for et tilbudsoverskudd i elsertifikatmarkedet og konsekvensene dette vil ha for den fremtidige elsertifikatprisen.

Vi kombinerer en ny opsjonsprisingsmetode med fundamental investeringsmodellering for å predikere fremtidige priser og utviklingen i sertifikatoverskuddet. Selv om sannsynligheten for et langsiktig elsertifikatoverskudd øker, får vi en positiv elsertifikatpris rundt dagens nivå fordi det alltid vil være en viss sannsynlighet for knapphet på sertifikater som følge av variasjoner i været.

Sveriges beslutning om å forlenge elsertifikatsystemet bidrar også til å holde elsertifikatprisen positiv.

Les mer her.