portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus

Partner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339

Eivind Magnus har over 30 års erfaring med energi- og miljøøkonomi, energipolitikk og analyse. I den første delen av sin karriere arbeidet Eivind med prosjekter rettet mot liberalisering av kraftmarkedet, makroøkonomi, energiøkonomi samt forretnings- og prosjektutvikling. Før Eivind var med på å starte THEMA i 2010, sto han i bresjen for utviklingen av ECON’s aktiviteter innen kraft og petroleum som direktør for kraftgruppen, petroleumsgruppen og som områdedirektør for energi. Eivind har særlig arbeidet med samfunnsøkonomiske, finansielle og strategiske spørsmål knyttet til utviklingen av energisektoren i Norge. Hans spesialområder omfatter energi- og miljøpolitikk, næringsøkonomiske analyser, markedsanalyse, økonomisk regulering og petroleumsøkonomi.

Eivind er siviløkonom og cand. oecon. med eksamen fra høyere avdeling (samfunnsøkonomi) ved Norges Handelshøyskole.

Penn og statisitikk

Småkraft fra 2004-2009 inn i elsertifikatordningen? »

På oppdrag fra Småkraftforeninga har THEMA sett på mulighetene for og implikasjonene av å inkludere småkraft bygget ut mellom 2004 og 2009 i elsertifikatordningen.

Elektrisitet som framtidens energibærer »

På oppdrag fra Elektroforum har vi analysert elektrisitetens rolle i et framtidig, bærekraftig energisystem og hvilken verdiskaping dette kan gi for de elektrotekniske næringene i Norge.

Framtiden er elektrisk »

Behovet for å løse klimautfordringene skaper muligheter for nye markeder og vekst i eksisterende markeder. Vi har anslått at den økte betydningen av elektrisitet i det norske energisystemet kan gi grunnlag for en økt årlig verdiskaping som tilsvarer en økning på nivå med dagens verdiskaping i kraftsektoren.

Høyspentmaster på gul åker

Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor »

THEMA har i samarbeid med Carbon Limits utarbeidet en rapport for OED som drøfter hvordan dyptgripende klimapolitikk kan påvirke kraftsektoren i Norge.

Grønt gress og blå himmel

Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor »

T-CG Insight 2012-2 oppsummerer Carbon Limits og THEMA-rapport R-2011-13 “Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor». Hovedproblemstillingen er hvordan dyptgripende klimapolitikk kan påvirke verdiskapingen i den norske energisektoren i et langsiktig perspektiv fram til 2050. Med dyptgripende klimapolitikk mener vi en politikk som realiserer målene for kutt i utslipp av klimagasser, som det er internasjonal […]

Solcellepanel

Studie “Renewables and Emissions” for Miljøverndepartementet »

THEMA Consutling Group har sammen med Vivideconomics Ltd gjennomført en studie for Miljøverndepartementet.

En landsdel på vent »

THEMA har lagt fram en rapport om samfunnsøkonomiske virkninger av å bygge ut det høyspente nettet mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Rapporten fokuserer på hvilken betydning utbyggingen av forbindelsen mellom Ørskog og Fardal (Sogndal) kan få for verdiskapingen i begge regionene.

Høyspentmaster på gul åker

Verdier på spill i Hordaland »

Kraftnettet er en viktig infrastruktur i det moderne samfunnet, og gir grunnlag for næringsvirksomhet, bosetting og verdi-skaping. I den pågående diskusjonen om nettutvikling i Norge, med Bergen og BKK-området som et aktuelt eksempel, har imidlertid hensynet til verdiskaping hatt en lite fremtredende plass. Last ned dokumentet her:  TCG Insight 2011-2 >> Verdier på spill i Hordaland

Logo Thema, placeholder

Verdier på spill i Hordaland - en rapport om Nett og verdiskaping »

THEMA Consulting Group har i en nylig fremlagt rapport, utarbeidet for Energi Norge, sett nærmere på samspillet mellom nettutvikling og nasjonal og regional verdiskaping i det såkalte BKK-området som dekker kommunene mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden.