Ny elsertifikatavtale løfter prisen, men løser ikke designutfordringene »

Etter måneder med usikkerhet er Norge og Sverige kommet til enighet om en forlengelse av elsertifkatmarkedet. Sertifikatmarkedet blir forlenget med 10 år og Sverige øker ensidig målsettingen med 18 TWh. Avtalen ga et kraftig prishopp i markedet.

Er det på tide å fase ut subsidier til moden fornybar kraftproduksjon? »

Subsidier til fornybar kraftproduksjon skal redusere kostnadene og gjøre nye teknologier konkurransedyktige i markedet. Mange hevder nå at vindkraft og solkraft er modne teknologier. Betyr det at det er på tide å slutte å subsidiere sol og vind?

Julehilsen fra THEMA »

Kjære samarbeidspartner, oppdragsgiver og andre gode venner av THEMA. I juleutgaven av T-CG Insight tar vi et raskt tilbakeblikk på kraftåret 2016.

«Impact investments» vil legge press på kraft- og elsertifikatprisen »

«Impact investments», er investeringer som gjøres for å skape målbare miljømessige eller sosiale forbedringer, samtidig som de er finansielt lønnsomme, om enn ved et lavere avkastningskrav enn markedsavkastningen. Flere eksempler den siste tiden tyder på at «Impact investments» er på full fart inn i det nordiske kraftmarkedet. Utviklingen vil lede til lavere kraft- og elsertifikatpriser.

Det enkleste er ofte det beste: Sverige bør forlenge elsertifikatsystemet innenfor dagens rammeverk »

I juni ble den svenske regjeringen, Moderaterna, Centerpartiet og Kristdemokraterna enige om en avtale for den fremtidige utviklingen av svensk kraftsektor. En viktig del av avtalen var å utvide elsertifikatsystemet til 2030 og øke målet for fornybar kraftproduksjon med 18 TWh fra 2020 til 2030.

Elsertifikatsystemet svekker biovarmens konkurranseposisjon »

Fornybar kraftproduksjon og produksjon av fornybar varme er omfattet av virkemidler som bygger på helt ulike prinsipper. Spørsmålet er om de samlede rammebetingelsene påvirker konkurranseforholdene på en uheldig måte. Vår analyse viser at elsertifikatordningen har en utilsiktet negativ virkning på incentivene til å investere i biovarmeanlegg.

Verdiskaping i fornybarnæringen »

Den norske fornybarnæringen, som i dag sysselsetter om lag 20.000 personer, er en del av en internasjonal vekstbransje som er selve navet i det grønne skiftet. THEMA har intervjuet 10 sentrale aktører på vegne av Energi Norge om sine vekstambisjoner og hva som driver og hindrer fremtidig verdiskaping og sysselsetting.

Ikke skyld på været! Hvorfor kraftprisene er så lave »

I en debatt rundt kraftprisutviklingen får den raske veksten i vind og solkraft skylden for de lave kraftprisene i spotmarkedet. Faktum er at fornybarinvesteringene har bidratt til prisnedgangen, men den klart viktigste årsaken til de lave kraftprisene både på kontinentet og i Norden er lave brensels- og karbonpriser.

Ryktet om Energy only-markedets død er overdrevet: Solkraft tar ikke knekken på kWh som handelsvare »

Dagens lave kraftprisnivå har utløst en diskusjon der enkelte hevder at markedet for elektrisk energi er dødt, og at kraft vil prises gjennom helt nye mekanismer i fremtiden. Selv om innslaget av solkraft og energilagring kan øke betydelig, argumenterer vi med at vinterenergi fortsatt vil ha en høy verdi i det nordiske markedet.

Ringvirkninger av investeringer i kraftnettet »

I en tid med redusert aktivitet og nedbemanning i andre næringer øker aktivitetene i kraftselskapene. I tillegg til at selskapene bygger ut ny kraftproduksjon, skal kraftselskapene investere historisk mye i nettet de neste ti årene.