Må nesten nullenergibygg ha lokal energiproduksjon? »

Bygningsenergidirektivet krever at nye bygg skal være nesten nullenergibygg fra 2020. Byggene skal i stor grad forsynes med fornybar energi, gjerne produsert lokalt. Betyr det at alle fremtidens bygg må ha, eller legges til rette for, lokal energiforsyning? 

Trenger vi nett i framtiden, og hvilken nettregulering bør vi i så fall ha? »

Digitalisering og ny teknologi, klimapolitikk og nye kundepreferanser betyr at fremtidens kraftsystem vil ha andre egenskaper enn dagens. Det betyr at også nettreguleringen bør utvikles for å håndtere nye utfordringer og ta i bruk nye muligheter. 

Er det på tide å fase ut subsidier til moden fornybar kraftproduksjon? »

Subsidier til fornybar kraftproduksjon skal redusere kostnadene og gjøre nye teknologier konkurransedyktige i markedet. Mange hevder nå at vindkraft og solkraft er modne teknologier. Betyr det at det er på tide å slutte å subsidiere sol og vind?

Stort potensial for verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet »

Verdikjeden for biogass og biogjødsel er en del av sirkulærøkonomien ved at avfall utnyttes som en verdifull ressurs. En økt satsning på biogass på Østlandet vil bidra til økt lokal verdiskaping og sysselsetting samtidig som klimagassutslippene reduseres.

Rapport for EU-kommisjonen: Felles rammer for kapasitetsmekanismer »

Nasjonale kapasitetsmekanismer kan undergrave handel og effektiv ressursutnyttelse i det indre markedet. Kan det utformes felles rammer som legger bedre til rette for effektiv utenlandsk deltakelse? Rapporten er underlag til EUs vinterpakke. 

Hvor store utslippskutt kan ny kjøretøyteknologi bidra med i Norge? »

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, og disse målene kan ikke nås uten utslippskutt i transportsektoren. Hva kan ny kjøretøyteknologi bidra med og hvilke virkemidler må til? 

Reduserer elektrifisering av Johan Castberg CO2-utslippene, og er det et effektivt klimatiltak? »

Elektrifisering av sokkelen er hyppig diskutert som et tiltak for å redusere CO2-utslippene i Norge. På bakgrunn av dette har THEMA analysert hvilke effekter elektrifisering av Johan Castberg vil ha på CO2-utslippene i Norge og internasjonalt, og hvilket nivå på tiltakskostnadene som vil gjøre elektrifisering samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Større deler av transporten elektrifiseres – er nettselskapene klare for det? »

Veksten i elbiler og hurtiglading er kjent for de fleste, men også ferger, busser og store skip til kai kan i stor grad bli elektrifisert i løpet av relativt kort tid. Grenseflaten mellom transport og kraftsektoren er ny og det vil kreve mer dialog for å sikre grønn transport uten for store kostnader.

Himmel med skyer

Gassens rolle i Europa »

Naturgass forventes å opprettholde sin viktige rolle i det europeiske gassmarkedet både i energimiksen og som energikilde i markedet for balansetjenester. På lang sikt bestemmes gassens rolle gjennom et samspill mellom markedskrefter, politikk og teknologi.

Verdiskaping i norsk fornybarnæring i dag og fremover »

Som navet i det grønne skiftet har den norske fornybarnæringen et stort utviklingspotensial. Bransjen sliter imidlertid med veksthemmende rammevilkår som bør endres for å sikre økt vekst i verdiskaping og sysselsetting fremover.