Hvordan vurdere bærekraft for norsk biogass i transportanbud? »

I dette prosjektet er klimanytten beregnet med metoden i Produktforskriften. Resultatet er høy klimanytte for biogass selv om ikke alle livsyskluseffekter er inkludert.

Behov for styrket informasjonsutveksling som grunnlag for en DSO-rolle »

Økt koordinering mellom nettselskaper i driften krever bedre informasjonsutveksling. Det vil på sikt legge til rette for innføring av nye virkemidler i driften av distribusjonsnettet og en DSO-rolle.

Samfunnsnytte av vannkraft i Nordland »

Et utvalg på 11 nyere vannkraftprosjekter i Nordland viser god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gir store inntekter for grunneiere, stat og kommune samt lokale ringvirkninger.

Samfunnsnytte av småkraft »

Utbygging av småkraft i Norge har gitt betydelige samfunnsmessige virkninger både nasjonalt og regionalt. Prosjektene viser god samfunnsøkonomi. En videre utbygging av småkraftpotensialet kan gi et samlet bidrag til BNP på vel 50 milliarder kroner.

Må nesten nullenergibygg ha lokal energiproduksjon? »

Bygningsenergidirektivet krever at nye bygg skal være nesten nullenergibygg fra 2020. Byggene skal i stor grad forsynes med fornybar energi, gjerne produsert lokalt. Betyr det at alle fremtidens bygg må ha, eller legges til rette for, lokal energiforsyning? 

Trenger vi nett i framtiden, og hvilken nettregulering bør vi i så fall ha? »

Digitalisering og ny teknologi, klimapolitikk og nye kundepreferanser betyr at fremtidens kraftsystem vil ha andre egenskaper enn dagens. Det betyr at også nettreguleringen bør utvikles for å håndtere nye utfordringer og ta i bruk nye muligheter. 

Er det på tide å fase ut subsidier til moden fornybar kraftproduksjon? »

Subsidier til fornybar kraftproduksjon skal redusere kostnadene og gjøre nye teknologier konkurransedyktige i markedet. Mange hevder nå at vindkraft og solkraft er modne teknologier. Betyr det at det er på tide å slutte å subsidiere sol og vind?

Stort potensial for verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet »

Verdikjeden for biogass og biogjødsel er en del av sirkulærøkonomien ved at avfall utnyttes som en verdifull ressurs. En økt satsning på biogass på Østlandet vil bidra til økt lokal verdiskaping og sysselsetting samtidig som klimagassutslippene reduseres.

Rapport for EU-kommisjonen: Felles rammer for kapasitetsmekanismer »

Nasjonale kapasitetsmekanismer kan undergrave handel og effektiv ressursutnyttelse i det indre markedet. Kan det utformes felles rammer som legger bedre til rette for effektiv utenlandsk deltakelse? Rapporten er underlag til EUs vinterpakke. 

Hvor store utslippskutt kan ny kjøretøyteknologi bidra med i Norge? »

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, og disse målene kan ikke nås uten utslippskutt i transportsektoren. Hva kan ny kjøretøyteknologi bidra med og hvilke virkemidler må til?